20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgplanning 001


"De geschiedenis is het heden, gezien door de toekomst"Een typische uitspraak van Godfried Bomans (schrijver 1913-1971) en zeer van toepassing op IGZ+ Zorgplanning in het algemeen en Nationale IGZ+ Zorgplanning in het bijzonder.

Zowel individuele, gezins- als collectieve IGZ+ Zorgplanning zijn vanaf nu toepasbaar. Op kleine schaal wordt al gewerkt met de zorgplanningen, al of niet volgens de filosofie van IGZ+.
Gezondheidszorg | heden
Ook in 2019 zijn de zorgpremie en het eigen risico weer verhoogd. De reden: de kosten zijn wederom gestegen. Enige vorm van zelfreflectie wordt niet toepast door het ministerie van VWS en al helemaal niet in het kader van IGZ+ Zorgplanning.

Wanneer dit in 2006, gelijktijdig met invoering ons nieuwe zorgstelsel, was ingevoerd, had nu de zorgpremie weer omlaag kunnen gegaan voor het zesde jaar in successie, het eigen risico kunnen worden terugbracht tot € 200,- en voor chronische zieken geen eigen risico.

De Petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg was dan niet nodig geweest. Nu wel. Kosten van de gezondheidszorg zijn controleerbaar met IGZ+ Zorgplanning. De afgelopen 10 jaar zijn de kosten van gezondheidszorg in het algemeen gestegen van ongeveer € 50 miljard naar 100 miljard euro en stijgend.


Gezondheidszorg | geschiedenis
In de gedachte van Godfried Bomans; de geschiedenis van de gezondheidszorg is het heden, gezien door de toekomst. Stichting IGZ+ heeft als visie dat 2040 een goed peiljaar is om nu de gezondheidszorg te gaan veranderen. Kijken naar de toekomst, de demografie van 2040, de economische situatie en andere macrofacetten van onze samenleving.

Wanneer dan nu blijkt dat ongeveer de helft van alle bezoeken aan de huisarts te maken heeft met mentale klachten (en fysieke klachten hiermee voorbij zijn gegaan), meer dan 50% van het ziekteverzuim nu al betrekking heeft op mentale klachten, dan is het goed het beleid van de toekomst af te stemmen met de feiten van nu. Te extrapoleren en waar nodig bij te sturen. Ook de gezondheidszorg is collectief en nationaal te sturen. Individueel hebben wij uiteraard niet altijd controle over wat er gebeurt. Door preventie kunnen wij het wel eerder signaleren en (ernstiger) klachten voorkomen.


20190301 Banner IGZ  IGZ de toekomst

Gezondheidszorg | toekomst

Planning is de toekomst van de gezondheidszorg. Of dit nu een volledige of gedeeltelijke uitvoering van de definitie van IGZ+ is, planning is noodzakelijk om te weten waar wij met elkaar aan toe zijn. Naast de zorgpremie die wij zelf betalen (+ het eigen risico), bestaan de kosten van zorg uit belastinggeld. De totale kosten van de gezondheidszorg en hulpverlening bedragen nu tussen de 100 en 200 miljard euro, terwijl 'maar' € 44 miljard uit de zorgverzekeraarspot komt. Het grootste deel wordt betaald door de belastingbetalers. U dus.

Planning zorgt voor een betere behandeling en/of begeleiding en kan sneller worden ingezet dan nu het geval is. Instellingen, ziekenhuizen en de gemeente zijn niet transparant, doordat een gezonde planning ontbreekt. Niet als onderneming, maar als organisaties die de beste en meest betaalbare zorg willen bieden aan de zorgconsument. 

Tenslotte; solidariteit. Wanneer de totale kosten per inwoner worden berekend, wordt uitgekomen op een bedrag van tussen € 6.000 - € 10.000 per inwoner. Het totale bedrag is bijna 20% van ons Bruto Nationaal Product. Dit kan en mag niet zo door blijven groeien. Het gaat uiteindelijk ten koste van het welzijn van de zorgconsument. Bezuinigingen blijven namelijk nodig en ondanks dat de zorg zal blijven stijgen (o.a. door de vergrijzing), zal het zorgpakket via de zorgverzekeraar verder worden uitgekleed. Dat betekent dat rijkere mensen beter berekend zullen zijn op gezondheidszorgkosten dan minder rijke mensen. Dit gaat ten koste van het solidariteitsbeginsel van gezondheidszorg in Nederland. 


20190301 Banner IGZ  Check Je vitaliteit raam

Daarom Nationale IGZ+ Zorgplanning

Gezien bovenstaande is de invoering van Integrale Gezondheidszorg Plus in Nederland noodzakelijk. Stichting IGZ+ heeft hiervoor een planning gemaakt door middel van een tijdpad. Wanneer IGZ+ vandaag ingevoerd zou worden, zijn onvoldoende professionals (IGZ+ Zorgverleners) beschikbaar om de omslag te maken. Op dit moment (tot 2020) is de stichting actief met voorlichting, lobby bij de politiek (Petitie Het Roer Moet OM), IGZ+ Zorgverleners en uiteraard de zorgconsument.

Op dit moment worden, op nog kleine schaal, IGZ+ Zorgverleners opgeleid. Vanaf 2020 gaat dit op grotere schaal gebeuren. Opleidingen binnen mbo, hbo en universiteit behoeven te worden aangepast, zodat zorgverleners IGZ+ hebben meegekregen tijdens hun studie. De verwachting is dat vanaf 2030 elke lichting IGZ+ is afgestudeerd en gefaseerd IGZ+ kan worden doorgevoerd in Nederland. In 2040 is het doel dan bereikt; de hele gezondheidszorg, inclusief complementaire hulp- en dienstverlening, werkt via de IGZ+ filosofie en iedere Nederlander heeft een individuele IGZ+ Zorgplanning.

Wanneer dat is bereikt, is het Nationale IGZ+ Zorgplan een feit. Op dit moment wordt in Nederland al via de IGZ+ filosofie gewerkt. Stichting IGZ+ omarmt elk initiatief, omdat deze organisaties als accelerator kunnen werken. Scholing van 2 miljoen mensen vraagt tijd en is in principe de achillespees voor het jaar 2040. Hoe eerder gewerkt wordt aan nieuw studiemateriaal, hoe beter. Stichting IGZ+ kan dit niet alleen en hoopt en vertrouwt op veel samenwerking aangaande deze evolutie binnen de gezondheidszorg.