20190321 Banner links IGZ samenwerking basis IGZ TEST002


Een doel is sneller gehaald als u het stelt en formuleertVolgens de statuten van stichting IGZ+, opgesteld door de notaris, is het doel van de stichting:


"Het (doen) bevorderen, ondersteunen en waar mogelijk

realiseren van integrale gezondheidszorg (plus) in Nederland,

dit in de ruimste zin van het woord."

Hoe gaat stichting IGZ+ deze doelstelling realiseren
:§  bevorderen van maatschappelijk draagvlak voor integrale 
  gezondheidszorg (plus) in Nederland


§ 
aantrekken van (financiële) middelen, alsmede het beheren en
  besteden van gelden welke aan de stichting zijn geschonken 


§  initiëren en bevorderen van samenwerkingsverbanden binnen
  integrale gezondheidszorg


§  organiseren van fondsenwervende activiteiten en acties

§  het (doen) beïnvloeden van of het uitoefenen van invloed op
  wetenschappelijk beleid, bevorderen en faciliteren van wetenschappelijk
  onderzoek


§  bevorderen van contact en samenwerking tussen instellingen en
  organisaties of personen op  het gebied van integrale gezondheidszorg


§  bevorderen van preventie in het kader van integrale gezondheidszorg

§  het waar mogelijk betrekken van cliënten en patiënten bij de invoering
  van integrale gezondheidszorg


§  bevorderen en initiëren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied
  van integrale gezondheidszorg


§  het (doen) verstrekken van informatie, onder andere door gebruikmaking
  van de verschillende beschikbare vormen van media.20190301 Route naar IGZ in 2040

Missie stichting IGZ+ De missie van de nieuwe stichting is gerelateerd aan de doelstellingen en bovengenoemde punten. De algemene missie is: Integrale Gezondheidszorg Plus realiseren voor het jaar 2040 (waarin mentale klachten doodsoorzaak nummer één zijn).

Voor de periode 2019 tot en met 2021 bestaat de missie uit 3 delen:


1.  Informatie verstrekken aan ruim 17 miljoen zorgconsumenten en ruim
    2 miljoen zorgverleners binnen de (toekomstige) IGZ+.


2.  Het ondersteunen van initiatieven op het gebied van IGZ+ bij praktijken,
    organisaties, instellingen, ondernemingen en overheid.


3.  Een aanzet geven tot de realisatie van het eerste IGZ Vitaliteit Centrum in
    Nederland dat als voorbeeldfunctie en proeftuin zal functioneren.